การพัฒนาองค์กรผ่านมุมมองคำว่า คำถามเชิงบวก

โดย วชิราพร ชัยวรมุข

Read more

การพัฒนาองค์กรผ่านมุมมองเพียงคำว่า “ปัญหา”

โดย วชิราพร ชัยวรมุข

Read more

หนังสือ Intellectual Capital ทุนทางปัญญา พัฒนาองค์กรไม่ง้อเงิน

หนังสือ Intellectual

Read more