นำจุดแข็งในงานของคุณ มาใช้ในที่ทำงานกันเถอะ

บางสิ่ง ทำให้คนทำงานอย่างพวกเรา
มีประสิทธิผลมากขึ้น และพวกเรามีอยู่แล้ว

มันเรียกว่า “จุดแข็ง” Strength
จุดแข็งของมนุษย์เป็นหัวข้อสำคัญของการวิจัย
และการประยุกต์ใช้ในด้านจิตวิทยาเชิงบวก
และแนวทางจุดแข็งก็มีความสำคัญมากขึ้นในที่ทำงาน

จุดแข็งส่งผลดีในการสร้างสรรค์
ให้องค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น เพิ่มขึ้น
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและช่วยให้
บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความสำเร็จ
ในอาชีพการงาน

Something’s making people more productive
at work, and you already have it.
It’s your strengths.
Human strengths are an important topic of research and application in the field of
positive psychology, and a strengths
approach is growing more important
in the workplace.
Strengths have a positive impact in creating
greater success for organizations, as well as increasing the wellbeing of employees and allowing them to reach peak performance and to thrive in their careers.

ส่วนหนึ่งของ บทความ เรื่อง จุดแข็ง
โดย www.viacharacter.org
Credit: https://www.viacharacter.org/…/put-your-strengths-to…

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล
ใน “จุดแข็งของคุณ” กับ Open Chat
กลุ่ม Strengthen You เชิญ เพื่อน ๆ เข้าร่วมได้ที่
https://bit.ly/strengthenyou

Facebook Comments Box