เราได้เรียนรู้ อะไร จาก ผลของจุดแข็ง ทั้ง หญิง และ ชาย

เราได้เรียนรู้ อะไร จาก ผลของจุดแข็ง ทั้ง หญิง และ ชาย

โดย Reham Al Taher, MSc, Psychologist

เราได้เรียนรู้ อะไร จาก ผลของจุดแข็ง
ทั้ง หญิง และ ชาย


แม้ว่าคุณลักษณะของ จุดแข็งระหว่าง

ชายและหญิงจะมีความแตกต่างกัน 

แต่ก็มีหลายอย่างที่พวกเขาแบ่งปัน 

ทั้งสองเพศเห็น

ความกตัญญู ความหวัง และความมีชีวิตชีวา

ที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตที่สูงขึ้น 

ตลอดจนแนวโน้มที่จะดำเนินชีวิตตามจุดแข็ง

ที่มีคุณค่าในวัฒนธรรมเฉพาะของพวกเขา


การศึกษายืนยันว่ามีความเป็นคู่ระหว่างเพศ 

แต่เมื่อทั้งสองเพศระบุอย่างชัดเจนด้วย แบบแผนทางเพศ 

ทำให้คนสงสัยว่าผู้ชายและผู้หญิงเกิดมาโดยกำเนิด

มาพร้อมกับจุดแข็งบางอย่าง หรือ อิทธิพลทางวัฒนธรรม

ของลักษณะเฉพาะบางประเภทจัดลำดับความสำคัญ

ของลักษณะที่แตกต่างกันตามบรรทัดฐานทางเพศหรือไม่

Credit:
https://positivepsychology.com/classification-character-strengths-virtues/

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล 

ใน “จุดแข็งของคุณ” กับ Open Chat 

กลุ่ม Strengthen You เชิญ เพื่อน ๆ เข้าร่วมได้ที่ 

https://bit.ly/strengthenyou

Facebook Comments Box