จุดแข็งข้อใด ที่ ผู้ชาย ทำได้ดีกว่า (หญิง)

จุดแข็งข้อใด ที่ ผู้ชาย ทำได้ดีกว่า (หญิง) 

โดย Reham Al Taher, MSc, Psychologist

จุดแข็งอะไรที่ผู้ชายทำคะแนนได้สูงกว่า?


Brdar, Anic & Rijavac รายงานว่า

ผู้ชายได้คะแนนสูงสุดในด้าน

ความซื่อสัตย์ ความหวัง อารมณ์ขัน 

ความกตัญญู และความอยากรู้อยากเห็น


ความพึงพอใจในชีวิตของพวกเขาถูกทำนายโดย

ความคิดสร้างสรรค์ มุมมอง ความเป็นธรรม และอารมณ์ขัน 

การศึกษาของ Alex Linley และเพื่อนร่วมงาน

พบว่าผู้ชายทำคะแนนได้มากกว่าผู้หญิงในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์


การศึกษาของ Miljković และ Rijavec 

พบความแตกต่างทางเพศในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 

ผู้ชายไม่เพียงแต่ได้คะแนนสูงขึ้นในด้านความคิดสร้างสรรค์ 

แต่ยังรวมถึงความเป็นผู้นำ การควบคุมตนเอง และความมีชีวิตชีวา

การค้นพบนี้สอดคล้องกับแนวคิดเหมารวมทางเพศ 

เนื่องจากการศึกษาของ Ovejero และ Cardenal 

ในสเปนแสดงให้เห็นว่าผู้ชายไม่ได้เปรียบจุดแข็ง

ของผู้ชายโดยทั่วไปกับความรัก การให้อภัย 

ความรักในการเรียนรู้ และอื่นๆ


ในตัวอย่างภาษาโครเอเชีย เบรดาร์และเพื่อนร่วมงาน

พบว่าผู้ชายมองว่าจุดแข็งทางปัญญาเป็นตัวทำนาย

ความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น 

ผู้ชายเห็นจุดแข็ง เช่น การทำงานเป็นทีม 

ความมีน้ำใจ มุมมอง และความกล้าหาญ 

ที่จะเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น

เพื่อความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าจุดแข็งอื่นๆ 

มีข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับกลุ่มตัวอย่างนี้ 

เนื่องจากผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มากกว่า

Credit:
https://positivepsychology.com/classification-character-strengths-virtues/

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล 

ใน “จุดแข็งของคุณ” กับ Open Chat 

กลุ่ม Strengthen You เชิญ เพื่อน ๆ เข้าร่วมได้ที่ 

https://bit.ly/strengthenyou

Facebook Comments Box