จิตวิทยาเชิงบวก และ คุณลักษณะของ จุดแข็ง เชิงคุณธรรม

Positive Psychology & Character Strengths and Virtues

จิตวิทยาเชิงบวก และ คุณลักษณะของ จุดแข็ง และ เชิงคุณธรรม

โดย Reham Al Taher, MSc, Psychologist

ผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาเชิงบวก

สามารถพึ่งพาการใช้งานจริง

เพื่อช่วยให้บุคคลและองค์กรระบุจุดแข็งของตนเอง 

และใช้จุดแข็งเหล่านี้เพื่อเพิ่มและ

รักษาระดับความเป็นอยู่ที่ดี


พวกเขายังเน้นว่า คุณลักษณะของจุดแข็งเหล่านี้

มีอยู่บนความต่อเนื่อง ลักษณะเชิงบวกถือเป็น

ความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่มีอยู่


อันที่จริง คู่มือเล่มนี้มีคำบรรยาย

ภายในชื่อ “คู่มือด้านสุขอนามัย” 

เพราะมันมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำเพื่อ

ความผาสุกทางจิตใจ 

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าจุดแข็งของมนุษย์เหล่านี้

สามารถทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันความเจ็บป่วยทางจิตได้ 

ตัวอย่างเช่น การมองโลกในแง่ดี

จะป้องกันโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้า 

การไม่มีจุดแข็งเป็นพิเศษอาจ

เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโรคจิตเภท 

นักจิตวิทยาบำบัด ที่ปรึกษา โค้ช 

และวิชาชีพด้านจิตวิทยาอื่นๆ ใช้วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ 

เหล่านี้เพื่อช่วยสร้างความแข็งแกร่งของผู้คน

และขยายชีวิตของพวกเขา


มีข้อสังเกตว่านักวิจัยจำนวนมากกำลังสนับสนุน

ให้จัดกลุ่มลักษณะ 24 ประการเหล่านี้ออกเป็นสี่กลุ่ม

ของความแข็งแกร่ง (สติปัญญา สังคม ความรอบรู้ และวิชชา) ​​

หรือแม้แต่สามกลุ่ม (ไม่รวมการ ความเหนือธรรมชาติ) 

​​ตามหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเหล่านี้ทำงานได้ดีพอ
จับภาพลักษณะดั้งเดิมทั้งหมด 24 แบบ


ผู้คนอื่นเตือนว่า บางครั้งผู้คนใช้ลักษณะเหล่านี้มากเกินไป 

อาจกลายเป็นความรับผิดชอบของบุคคล 

ตัวอย่างเช่น บางคนอาจใช้อารมณ์ขันเป็น

กลไกป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการรับมือกับ

โศกนาฏกรรมหรืออาการโคม่า

Credit:
https://positivepsychology.com/classification-character-strengths-virtues/

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เห็นผล 

ใน “จุดแข็งของคุณ” กับ Open Chat 

กลุ่ม Strengthen You เชิญ เพื่อน ๆ เข้าร่วมได้ที่ 

https://bit.ly/strengthenyou

Facebook Comments Box