10 รู้ สู้โควิด พิชิตยอดขายให้กลับมา

10 รู้ สู้โควิด พิชิตยอดขายให้กลับมา

ดร.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล ที่ปรึกษา ธุรกิจ-คิด-ฉลาด1. รู้เรา – เราเก่งอะไร เรามีผลงานโดดเด่นอะไร
จุดแข็ง จาก ประสบการณ์
สินค้า บริการ จาก ปากลูกค้าเป็นอย่างไร
#บริหารธุรกิจด้วยจุดแข็ง

2. รู้เขา – คู่ค้าของเรา เป็นอย่างไรบ้าง
หาก เขา เปลี่ยน เราเปลี่ยนตามอย่างไร
จุดแข็ง ของเขา เป็นอย่างไร จะเอื้ออำนวย เรา อย่างไร
#บริหารคู่ค้าและพันธมิตรดูแลกันตลอดชีวิต

3. รู้ลูกค้า – ลูกค้า มีความต้องการ อะไร ที่
เหมือนเดิม เปลี่ยนไป หรือ ไม่มีอยู่แล้ว
เจาะ กลุ่มเดิม เพิ่มกลุ่มใหม่ อย่างไร
#เจาะความต้องการของลูกค้าอย่างไรได้ใจตลอดกาล

4. รู้เงิน – เงินเข้า เงินออก เป็นอย่างไร
รายรับ รายจ่าย กำไร/ขาดทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน ส่วนเจ้าของ
สภาพคล่อง กระแสเงินสด เงินทุนหมนุเวียน ในกิจการ
#บริหารการเงินธุรกิจอย่างไรในช่วงวิกฤติ

5. รู้อดีต รู้เรื่องราวในอดีต เพื่อ วาง Trend
เพื่อคาดคะเน ธุรกิจ ในปัจจุบัน และ อนาคต ได้
ทั้งด้าน การเงิน ลูกค้า คู่ค้า กระบวนการ และ ผลลัพธ์
#เจาะอดีตเพื่อวางแผนอนาคต

6. รู้อนาคต วางแผน อนาคต เป็น อย่างน้อย 3 แผน
แผนเดิม แผนดีเลิศ และ แผนแย่ที่สุด เพื่อประเมินสถานการณ์
เมื่อประเมินเสร็จแล้ว เตรียมวางแผน เพื่อขยับยอดขาย กัน
#คาดคะเนอนาคตเดิมดีเลวแผนไม่เหลวแน่นอน

7. รู้แผน วางแผน เพื่อปรับตัว
หลังจาก วิเคราะห์อดีต คาดคะเนอนาคต ก็ถึงเวลามา
วางแผน Roadmap ในการปรับตัว ร่วมกัน
#แผนที่ดีคือแผนที่ปรับเปลี่ยนได้เสมอไม่ยึดติด

8. รู้การกระทำ (และ ธรรมะ)
แผนที่ดี คือ แผนที่ได้ ลงมือทำ ไม่ใช่แค่ “วาง” แผน นั้น
เริ่มลงมือทำให้เกิด Quick WIN ลงมือน้อย เกิดผลเร็ว ดีกว่า
#ลงมือให้เร็วลงทุนจากน้อยแต่ให้เกิดผลมากที่สุด

9. รู้โลก โลกเปลี่ยนไป เร็วขึ้น เราต้องเปลี่ยนตามให้ทัน
เราเรียนรู้ โลกใบสีน้ำเงิน ของเรา แล้วหรือยัง
ในยุคสมัยที่ทุกความรู้อยู่แค่ในหน้าจอเท่านั้น
#ไม่upskillตอนนี้จะupskillตอนไหน

10. รู้เปลี่ยน (รู้รุก รับ ถอย) เมื่อเริ่มลงมือทำแล้ว
จะฝ่าฟัน อุปสรรค ขวากหนาว ข้างหน้าอย่างไร
ในเมื่อ แผนที่วางไว้ ไม่ได้ระบุอยู่ในนั้น
#ธุรกิจรุกรับถอยอย่างไรธุรกิจยังไปต่อ

บทความและคลิป โดย
ดร.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล ที่ปรึกษา ธุรกิจ-คิด-ฉลาด
โทร. 080-419-8224

http://www.facebook.com/clubpattana
fb.com/gamelabth

Facebook Comments Box